zastitnik


САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПАЦИЈЕНАТАЕвропска повеља о правима пацијената


САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Иван Петровић, дипломирани правник
Трг Јована Сарића број 1
308/А, 3. спрат
36 000 Краљево
Телефон: 064/891 22 89
Радно време: од 10 до 14 часова
Е маил: szppkv.ivanpetrovic@gmail.com

У складу са Законом о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2013) који је ступио на снагу 30.05.2013. године, пацијентима се обезбеђује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима и уз поштовање његових личних ставова.

Поред тога пацијентима се обезбеђује право на:

• доступност здравствене заштите,
• информације,
• превентивне мере,
• квалитетно пружање здравствене услуге,
• безбедност пацијента,
• обавештење,
• слободан избор,
• друго стручно мишљење,
• приватност и поверљивост,
• пристанак,
• увид у медицинску документацију,
• право на накнаду штете,
• поверљивост података о здравственом стању пацијента.


Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације, спадају у податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента. Податке о здравственом стању пацијента, дужни су да чувају сви здравствени радници, односно здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама, приватној пракси, организационој јединици високошколске установе здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обављају одређене послове из здравствене делатности у складу са законом, организацији обавезног здравственог осигурања као и правном лицу које обавља послове добровољног здравственог осигурања, код којих је пацијент здрвствено осигуран, а којима су ти подаци доступни и потребни ради остваривања законом утврђених права. Дужност чувања података из медицинске документације, надлежни здравствени радници, односно здравствени сарадници као и друга лица запослена код послодавца, могу бити ослобођена само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда.
Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију. У случају да је пацијент дете, односно лице лишено пословне способности, право увида у медицинску документацију има законски заступник, осим у случају када је дете навршило 15 година живота и када је способно за расуђивање, тада дете има право на поверљивост података који се налазе у његовој медицинској документацији. Надлежан здравствени радник и поред захтева детета да се информације о његовом здравственом стању не саопште његовом законском заступнику, дужан је да у случају озбиљне опасности по живот и здравље детета, информације о његовом здравственом стању саопшти његовом законском заступнику.
Пацијент, односно његов законски заступник има право на копију медицинске документације и сноси неопходне трошкове израде копије медицинске документације. Извод, односно копију медицинске документације за умрлог члана породице могу се дати пунолетном члану уже породице, односно законском заступнику, на његов захтев, ради остваривања законом утврђених права.
Сваки пацијент који сматра да му је ускраћено неко право из области здравствене заштите или није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком здравственог или другог радника установе, може поднети приговор заштитнику пацијентових права.
Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику пацијентових права.
Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Напомене:

• анонимни приговори се не евидентирају
• приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
• одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
• предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
• заштитник пацијентових права одговор даје као правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента- то се констатује у одговору на приговор
• пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити писменим путем Здравственој инспекцији, односно Министарству здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 БеоградНема коментара:

Постави коментар